Aktualnosti

Osposobljavanje za siguran rad u zatvorenim prostorima

Zagreb-Rijeka-Split-Osijek

27.5.-14.6.2019.

PREDBILJEŽBA

Tvrtka Dräger Safety d.o.o. u suradnji s Ustanovom za cjeloživotno obrazovanje CTZ organizira i provodi program osposobljavanja za siguran rad u zatvorenim prostorima prema Dräger CSE - izobrazbi.

ZAKONSKA OSNOVA
Zakon o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14, 118/14, 154/14) i pripadajući pravilnici, npr.:
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (N.N., br. 51/08), dodatak IV., dio A, točka 6.3:

„Ako radnici koji moraju ući u zatvoreni prostor u kojem se u atmosferi nalazi otrovna ili štetna tvar, ili ta atmosfera ne sadrži dovoljno kisika, ili je pak zapaljiva, oni moraju biti u tom području pod nadzorom i pri tome se moraju osigurati odgovarajuće mjere za sprečavanje svih opasnosti’’.
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (N.N., 28/11) članak 2. i članak 4.:
„Posebni uvjeti iz članka 1., stavka 1. ovog Pravilnika su: tehnička opremljenost, brojnost i stručnost zaposlenika’’.
Primjeri zatvorenih prostora u praksi: kabelski zdenci, kanali i galerije, građevinska revizijska okna (šahtovi) za cjevovode vodovoda, grijanja, plina i dr., kotlovi, silosi, tankovi (rezervoari), različiti zatvoreni prostori u rafinerijama u brodogradnji i brodarstvu, u cementnoj djelatnosti, u poljoprivredi i sl.

 
Troškovi osposobljavanja iznose 1500,00 kn+PDV po polazniku (u što su uključena predavanja, nastavna dokumentacija i ispit).

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove za cjeloživotno obrazovanje CTZ

Na temelju članaka 38. – 43. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 15. Statuta Ustanove za cjeloživotno obrazovanje CTZ, sukladno Odluci Upravnog vijeća od 14. lipnja  2018. godine,  Ustanova za cjeloživotno obrazovanje CTZ raspisuje:

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA (M/Ž) USTANOVE ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE CTZ

Opći uvjeti:

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i ispunjava uvjete za nastavnika propisane zakonima koji reguliraju djelatnost obrazovanja.

Posebni uvjeti:

  • ima završen sveučilišni diplomski studij
  • 10 godina radnog iskustva na poslovima u sustavu obrazovanja odraslih
  • nepostojanje sukoba interesa na području obrazovanja odraslih
  • program rada

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

  • životopis,
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
  • domovnicu,
  • dokaze o stečenim andragoškim kompetencijama
  • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima ( preslika  radne knjižice ili potvrde HZMO-a),
  • izjavu o nepostojanju sukoba interesa u području obrazovanja odraslih

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj uz obveznu dokumentaciju dostaviti na adresu:

Ustanova za cjeloživotno obrazovanje  CTZ, Ul. Brešćenskog 4, 10 000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARATI“, osobno li preporučeno poštom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 20  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U Zagrebu, 03.09.2018.

 

Osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu

16.4.2019.

PREDBILJEŽBA

Zadatak osposobljavanja je stjecati znanja i vještine potrebne za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu, što obuhvaća detaljno poznavanje pravila zaštite na radu koja uređuju ovo područje, poznavanje utjecaja koji imaju alkoholna pića i druga sredstva ovisnosti na organizam radnika, kao i poznavanje postupaka i najsuvremenijih uređaja za utvrđivanje alkoholiziranosti.

ZAKONSKE OSNOVE ZA OSPOSOBLJAVANJE
Zakon o zaštiti na radu (N.N., 71/14):
- Članak 58. (1) Radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada.
(2) Poslodavac je obvezan provoditi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama.
- Članak 59. (1) Provjera je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti obavlja se alkometrom ili drugim prikladnim uređajem, postupkom ili sredstvom.
(2) Ako radnik odbije pristupiti provjeri, smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.
(3) Poslodavac je obvezan udaljiti s mjesta rada radnika koji je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti sve dok je pod njihovim utjecajem.
- Članak 100. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba, odnosno 3.000 kuna poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe ako ne provodi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama.
 
Troškovi osposobljavanja iznose 500,00 kn+PDV po polazniku (u što su uključena predavanja, nastavna dokumentacija i ispit).

 

Usavršavanje za specijalistu/icu iz zaštite na radu

PREDBILJEŽBA

Zagreb, rujan 2019.
Poslodavci su obvezni obavljanje poslova zaštite na radu uskladiti s odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, N.N., br.112/14, 43/15 i 72/15 u roku od devet mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Stručnjak /-inja zaštite na radu je radnik kojeg je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu i koji ispunjava propisane uvjete za obavljanje tih poslova.
Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika može sam obavljati poslove zaštite na radu ako ispunjava propisane uvjete, odnosno može provođenje zaštite na radu prenijeti na svog ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada (Zakon o zaštiti na radu, N.N., br. 71/14, 118/14 i 154/14).
U članku 101. Stavku 3. Zakon o zaštiti na radu, (N.N., br. 71/14, 118/14 i 154/14) propisano je da Rješenje o oslobađanju obveze ustrojavanja službe zaštite na radu i rješenje o oslobađanju od obveze zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu, odnosno o obavljanju poslova zaštite na radu po blažim kriterijima, donijeto temeljem Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08., 116/08., 75/09. i 143/12.) i njegovih podzakonskih propisa, prestaje važiti istekom roka za usklađivanje u skladu s Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br.112/14, 43/15 i 72/15).
Rok za usklađenje je zadan odredbom članka 11. Pravilnika do 31. prosinca 2015, do tada se mora postupiti sukladno članku 4. Pravilnika, a iza tog roka se mora zaposliti stručnjaka/inju zaštite na radu I. stupnja sukladno odredbi članka 7. Stavka 2. Pravilnika.
Članak 7.
 (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati stručnjak zaštite na radu I. stupnja.
Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili posjeduje rješenje o položenom specijalističkom ispitu iz područja zaštite na radu kod obrazovne ustanove.

Sudionici usavršavanja prema tome mogu biti sve osobe koje rade na poslovima stručnjaka/-inje zaštite na radu kod poslodavca ili u ustanovama za zaštitu na radu, a nemaju odgovarajuće zvanje (diplomirani/-a inženjer/-ka sigurnosti ili inženjer/- ka sigurnosti) ili potrebna stručna znanja za obavljanje poslova zaštite na radu, odnosno svi poslodavci i/ili njihovi ovlaštenici za zaštitu na radu koji će sami obavljati poslove zaštite na radu.

Troškovi osposobljavanja iznose 3000,00 kn+PDV po polazniku (u cijenu usavršavanja su uračunata predavanja, održavanje ispita te nastavni materijal).

 

Pošaljite nam upit

Naši predavači odgovorit će vam na sva vaša pitanja u vezi s edukacijama

Upoznat sam s načelima zaštite privatnosti podataka