Usavršavanje za specijalista/icu iz zaštite na radu

Predbilježba

Poslodavci su obvezni obavljanje poslova zaštite na radu uskladiti s odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15 u roku od devet mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Stručnjak/-inja zaštite na radu je radnik kojeg je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu i koji ispunjava propisane uvjete za obavljanje tih poslova.
Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika može sam obavljati poslove zaštite na radu ako ispunjava propisane uvjete, odnosno može provođenje zaštite na radu prenijeti na svog ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada (Zakon o zaštiti na radu, N.N., br. 71/14, 118/14 i 154/14).
U članku 101. stavku 3. Zakona o zaštiti na radu, (N.N., br. 71/14, 118/14 i 154/14), propisano je da Rješenje o oslobađanju obveze ustrojavanja službe zaštite na radu i rješenje o oslobađanju od obveze zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu, odnosno o obavljanju poslova zaštite na radu po blažim kriterijima, donijeto temeljem Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08., 116/08., 75/09. i 143/12.) i njegovih podzakonskih propisa, prestaje važiti istekom roka za usklađivanje u skladu s Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br.112/14, 43/15 i 72/15).
Rok za usklađenje je zadan odredbom članka 11. Pravilnika do 31. prosinca 2015, do kada se mora postupiti sukladno članku 4. Pravilnika, a iza tog roka se mora zaposliti stručnjaka/inju zaštite na radu I. stupnja sukladno odredbi članka 7.,  stavka 2. Pravilnika. Članak 7. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati Stručnjak zaštite na radu I. stupnja.
Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili posjeduje rješenje o položenom specijalističkom ispitu iz područja zaštite na radu kod obrazovne ustanove.

Sudionici usavršavanja prema tome mogu biti sve osobe koje rade na poslovima stručnjaka/-inje zaštite na radu kod poslodavca ili u ustanovama za zaštitu na radu, a nemaju odgovarajuće zvanje (diplomirani/-a inženjer/-ka sigurnosti ili inženjer/- ka sigurnosti) ili potrebna stručna znanja za obavljanje poslova zaštite na radu, odnosno svi poslodavci i/ili njihovi ovlaštenici za zaštitu na radu koji će sami obavljati poslove zaštite na radu.

Troškovi osposobljavanja iznose 400,00 € / 3013,80 kn po polazniku (u cijenu usavršavanja su uračunata predavanja, održavanje ispita te nastavni materijal).

 

Pošaljite nam upit

Naši predavači odgovorit će vam na sva vaša pitanja u vezi s edukacijama

Upoznat sam s načelima zaštite privatnosti podataka